Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

(algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Pikaplant producten aan consumenten en aan professionele wederpartijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf)


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Pikaplant tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Pikaplant: het merk dat de producten verkoopt; een merk van Nina Knappe;
 • Koper: Pikaplant’s wederpartij;
 • Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Consumentenkoop: de koop tussen Pikaplant en consument;
 • Koop of afstand: de consumentenverkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tenzij het consumentenkoop betreft, en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2 Tenzij Pikaplant uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen Pikaplant en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door Pikaplant, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. Pikaplant behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.3 Pikaplant is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pikaplant worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Pikaplant ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


3. Prijswijziging

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Pikaplant gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 Pikaplant zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.


4. Levering

4.1 Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Pikaplant dus schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 Indien Pikaplant gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Pikaplant zijn ontvangen.

4.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Pikaplant hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan Pikaplant de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Pikaplant in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Pikaplant totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Pikaplant heeft voldaan.

5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:

 • dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Pikaplantslechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
 • dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met Pikaplant gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Pikaplant bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, Pikaplant gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6. Ontbinding en retournering

6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Pikaplant worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Pikaplant al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Pikaplant deze aan de koper in rekening brengen.

6.2 In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd.

6.3 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

 • zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de ontwerper geen invloed heeft;
 • zaken die:
  • zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; or
  • snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;
 • kranten of tijdschriften; of
 • diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.

6.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Pikaplant, waarbij Pikaplant het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.7. Betaling

7.1 Op pikaplant.com accepteren we betalingen via iDEAL, Visa, MasterCard, American Express, Bancontact en PayPal. Na ontvangst van uw bestelling zullen wij uw betaalkaart belasten. Zodra uw kaart succesvol is gedebiteerd, wordt de bestelling geaccepteerd. Goederen worden pas verzonden nadat de betaling is voltooid.


8. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Pikaplant bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 • indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 •  in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
 • indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.9. Garanties en retouren

9.1 De door Pikaplant te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Pikaplant geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 7 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Pikaplant gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.

9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Pikaplant de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Pikaplant aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Indien en voorzover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.11. Aansprakelijkheid voor schade

11.1 Pikaplant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 • door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
 • doordat Pikaplant is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
 • materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
 • misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2 Alleen directe en aan Pikaplant toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3 Voor zover Pikaplant aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

11.4 De koper vrijwaart Pikaplant voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

 • de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pikaplant of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
 • er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.


12. Overmacht

12.1 Ingeval Pikaplant ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Pikaplant niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.


13. Nederlands recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ontwerper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


14. Overige bepalingen

14.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde bepalend voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien schriftelijk vastgelegd. Indien Pikaplant gebruik maakt van aanvullende voorwaarden of bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, laten deze de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

14.3 Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien schriftelijk vastgelegd. Indien Pikaplant gebruik maakt van aanvullende voorwaarden of bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, laten deze de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.